PŘESUNUTO! ZE ŽIVOTA HMYZU

PŘESUNUTO! ZE ŽIVOTA HMYZU
Datum a čas: 26.03.2020 - 10:30
Vstupné: 80.00 Kč

Představení pro děti od 8 let a 2. stupeň ZŠ

ZE ŽIVOTA HMYZU

Pů­vod­ní ale­go­ric­ké drama, které se řadí mezi spo­leč­ná díla brat­ří Čapků, Karla a Jo­se­fa, uplatňuje kri­tic­ký po­hled na teh­dej­ší a bo­hu­žel i sou­čas­nou spo­leč­nost, kde všech­ny vzta­hy ur­ču­jí so­bec­ké zájmy.

For­mou volně na sebe na­va­zu­jí­cích ob­ra­zů roz­ví­jí in­sce­na­ce vý­je­vy, v nichž vy­stu­pu­jí jed­not­li­vé hmyzí druhy, kde se po­u­ka­zu­je na mrav­ní pojmy, jako je la­ko­ta, ha­miž­nost, so­bec­tví. Mladá scéna Ústí nad Labem.

Vstupné 80,-Kč

 

PŘELOŽENÉ PŘEDSTAVENÍ Z 21. ledna na 26.3. 2020 - z vážných zdravotních důvodů. Děkujeme za pochopení.

 

DLE ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ JE PROJEKT PŘESUNUT NA NEURČITO. Vstupenky zůstávají v platnosti. Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Menu